Od roku 2023 rekrutacja do naszego żłobka trwa co roku od 15 do 28 lutego na kolejny rok szkolny. Jednakże w miarę posiadania wolnych miejsc zapisujemy dzieci na bieżąco. Jesteśmy najtańszym żłobkiem w okolicy – czesne wynosi u  nas 500 zł (dla rodziców dzieci poniżej 12 m-ca życia, powyżej 35 m-ca życia a także pierwszych w rodzinie lub jedynych – 100 zł), natomiast dzienna opłata za wyżywienie (4 posiłki) – 8 zł.

Regulamin rekrutacji dziecka do Żłobka Gminnego „Maluszkowo” w Ulanie-Majoracie

       1. Do Żłobka mogą być przyjęte dzieci:

 • od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia (do końca danego roku szkolnego lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do ukończenia 4 roku życia),
 • na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o przyjęcie do Żłobka.
 1. Przyjęć do Żłobka dokonuje Dyrektor na podstawie Karty Zgłoszenia dziecka do Żłobka Gminnego „Maluszkowo” w Ulanie-Majoracie, wypełnionego prawidłowo i złożonego przez rodziców tych dzieci.
 1. Warunki rekrutacji:
 • Karta Zgłoszenia dziecka do Żłobka Gminnego „Maluszkowo” w Ulanie-Majoracie może zostać złożona z chwilą, kiedy dziecko posiada nadany PESEL lub inny dokument potwierdzający jego urodzenie.
 • W każdym roku kalendarzowym rekrutacja odbywa się w okresie 15-28 lutego; rodzice składający karty w tym terminie ubiegają się tym samym o przyjęcie dziecka do placówki na kolejny rok szkolny.
 • O przyjęciu dziecka do Żłobka decydują następujące kryteria:

– dziecko w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia (10 punktów)

– dziecko już uczęszczające (9 punktów) – dotyczy lat następnych po roku 2017,

– dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie Gminy Ulan-Majorat (8 punktów),

– dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się (7 punktów),

– dziecko rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art.50 ust.5 z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3) (6 punktów),

– dziecko osób bezrobotnych, którzy zadeklarują podjęcie pracy zawodowej, w tym we własnym gospodarstwie rolnym (5 punktów),

– dziecko rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów (4 punkty),

– dziecko z rodzin wielodzietnych (troje i więcej) (3 punkty),

– dziecko, którego rodzeństwo aktualnie uczęszcza do żłobka (2 punkty) – dotyczy lat następnych po roku 2017,

– dziecko spoza terenu Gminy Ulan-Majorat (1 punkt).

 1. Każde dziecko może spełniać kilka kryteriów; punkty sumują się a do placówki zostaną zakwalifikowane dzieci z najwyższą ich liczbą. Żłobek posiada 69 miejsc opieki.
 • W rekrutacji uzupełniającej liczy się kolejność zgłoszeń.
 1. W zależności od wieku dziecka, jest ono przypisane do jednego z następujących oddziałów:
 • grupa I i II – dzieci od 20 tygodnia życia do ok. 2 roku życia (Wróbelki),
 • grupa III i IV – dzieci od ok. 2 do 2,5 roku życia (Żabki),
 • grupa V i VI – dzieci od 2,5 roku życia do 3 lat (Jeżyki),
 • grupa VII i VIII – dzieci trzyletnie i starsze (Pszczółki).
 1. Wyniki naboru będą dostępne co roku do dnia 15 marca – lista do wglądu w Żłobku Gminnym „Maluszkowo” w Ulanie-Majoracie oraz na stronie internetowej maluszkowo.edu.pl w zakładce „Aktualności”.
 1. Po zamknięciu listy dzieci przyjętych do Żłobka tworzona jest lista rezerwowa dzieci na zwalniające się miejsce.